Toepasbaarheidsonderzoeken, installatie van software, instructie aan gebruikers, uitbreidingen/aanpassingen op verzoek aan de software en conversie of import van gegevens worden altijd uitgevoerd tegen het geldende consultancy tarief. Werkzaamheden op werkdagen tussen 18:00 en 08:00 worden tegen 150% belast. Werkzaamheden in het weekend worden tegen 200% belast.

De kosten voor het verplichte gebruiksrecht bedragen jaarlijks 13% van de totale investering, kosten voor het verplichte onderhoud bedragen 7% van de totale investering. Hiervoor heeft u recht op gratis updates van nieuwe versies van standaard software, toegang tot onze helpdesk voor technische ondersteuning en de mogelijkheid om op basis van communicatiesoftware consultancy op afstand uit te laten voeren. Gebruiksrecht en onderhoud worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. De gebruiksrechtperiode bedraagt één jaar en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Het gebruiksrecht is gekoppeld aan een licentie. Indien de licentiehouder het gebruiksrecht opzegt, of indien de licentiehouder niet aan de betalingsverplichting voor het gebruiksrecht voldoet, wordt de licentietermijn niet verlengd. Dit houdt in dat de software niet meer kan worden gebruikt. Bij opzegging dient een periode van minimaal 3 maanden voor het einde van de licentiedatum in acht te worden genomen.

Voor fouten en/of beperkingen in de software en/of performance problemen veroorzaakt door hard- en/of software van derden, wordt enkel tegen betaling een oplossing geleverd, indien technisch mogelijk.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien de enkele reisafstand vanaf ons kantoor minder dan 25 kilometer bedraagt wordt per bezoek €20,- voorrijdkosten in rekening gebracht. Indien de enkele reisafstand vanaf ons kantoor 25 kilometer of meer, maar minder dan 50 kilometer bedraagt wordt per bezoek €40,- voorrijdkosten in rekening gebracht. Indien de enkele reisafstand vanaf ons kantoor 50 kilometer of meer bedraagt wordt per bezoek €80,- voorrijdkosten in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden doorbelast. Onze prijzen worden jaarlijks opnieuw geïndexeerd. Indien nieuwe tarieven worden vastgesteld gelden deze tarieven per 1 januari. U wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Facturering vindt wekelijks plaats. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Na het ontvangen van de getekende orderbevestiging wordt de implementatie ingepland en kan een definitieve planning worden afgegeven.

Aanbiedingen zijn 14 dagen geldig. Hierna kunnen prijzen, planning en voorwaarden wijzigen. Met acceptatie van deze voorwaarden accepteert u ook de licentieovereenkomst.